Home เกี่ยวกับสำนักพุทธ
เกี่ยวกับสำนักพุทธ
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 19 กันยายน 2018 เวลา 06:39
LAST_UPDATED2
 
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 04:33

การศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา      21    แห่ง

จำนวนครู (ครูประจำ,ครูพิเศษ)               238   รูป/คน

จำนวนนักเรียน                      2,724   รูป

จำนวนนักเรียน  ม.ต้น              1,912  รูป

จำนวนนักเรียน  ม.ปลาย              812  รูป

จำนวนนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี                 3   รูป

จำนวนนักเรียนทุนสมเด็จพระญาณสังวรฯ       -    รูป

รายชื่อครู นักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

 

ที่

ชื่อโรงเรียน

พ.ศ.2558

 

ครู/เจ้าหน้าที่

นักเรียน

 

1

ชยาภิวัฒน์วิทยา

21

160

 

2

พุทธิวงศ์วิทยา

32

250

 

3

โสภณจริยธรรมวิทยา

13

169

 

4

วัดเจดีย์หลวงวิทยา

13

122

 

5

วัดอำมาตย์วิทยา

20

239

 

6

วัดครึ่งใต้วิทยา

15

68

 

7

วัดวิเชตร์มณี

10

60

 

8

วัดสันหนองบัววิทยา

18

159

 

9

วัดป่าตาลใต้

20

176

 

10

วัดไชยสถานวิทยา

11

105

 

11

พุทธศาสตร์ศึกษา

9

51

 

12

วัดแม่คำวิทยา

12

220

 

13

บุญเรืองวิทยา

10

101

14

เวียงชัยพิทยา

14

72

15

วัดฝั่งหมิ่นวิทยา

22

152

16

วัดหนองบัวพิทยา

14

138

17

เวียงแก่นวิทยา

7

70

18

แก่นเหนือวิทยา

13

129

19

วัดหมื่นพุทธวิทยา

13

100

20

พระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา

7

45

21

ดงชัยพิทยา

21

138

รวม

315

2,724

 

 

สำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี

สำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา                 29       แห่ง

แผนกธรรม                           23       แห่ง

แผนกบาลี                                       6        แห่ง

พระปริยัตินิเทศ                                20        รูป

ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม            71        รูป

ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี              9        รูป

พระภิกษุและสามเณรเข้าสอบนักธรรม  ปีการศึกษา 2558

ประเภท

เข้าสอบ

สอบได้

นักธรรม  ชั้นตรี

1,419

1,085

นักธรรม  ชั้นโท

1,114

861

นักธรรม  ชั้นเอก

623

500

รวม

3,156

2,446

 

ผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ประเภท

เข้าสอบ

สอบได้

ธรรมศึกษา  ชั้นตรี

7,476

5,068

ธรรมศึกษา  ชั้นโท

4,786

4,474

ธรรมศึกษา  ชั้นเอก

1,374

930

รวม

13,636

8,472

พระภิกษุและสามเณรเข้าสอบบาลี  ปีการศึกษา 2559

ประเภท

เข้าสอบ

สอบได้

ปธ.9

0

0

ปธ.8

1

1

ปธ.7

1

0

ปธ.6

2

1

ปธ.5

3

1

ปธ.4

3

0

ปธ.3

21

10

ปธ.1-2

216

34

รวม

247

47

LAST_UPDATED2
 
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 06:32

ขอเชิญชวน

พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร

ฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน ในวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ณ วัดพระสิงห์  ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

หรือวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงราย

ความสำคัญของวันมาฆบูชา

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 04:47

วิสัยทัศน์

1.รับสนองงานคณะสงฆ์ทุกนิกาย ทุกระดับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

2.จัดองค์กรแนวใหม่โดยยึดภารกิจการกระจายอำนาจให้ทุกกลุ่มงาน

3.ใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

4.จัดโครงสร้างการบริหารแนวราบ โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนเท่าเทียมกันมีโอกาสเรียนรู้ มีโอกาสทำงานและมีโอกาสก้าวหน้าอย่างทัดเทียมกัน

5.ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

6.ส่งเสริมสนับสนุนคนเก่ง คนดี ให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาตนเองสู่การเป็นข้าราชการมืออาชีพ

7.สร้างความเชื่อถือศรัทธาต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป

8.พัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้ต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

นโยบายการปฏิบัติงานของบุคลากร ยึด  2 ร  กับ 1  อ   ดังนี้

ร 1  ระเบียบ

ร 2   ระบบ

อ 1     เอื้ออาทร


พันธกิจ

ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชน
นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง


ยุทธศาสตร์


1. การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
2. การนำหลักธรรม สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชีวิตและสังคม


ค่านิยมหลักขององค์การ

-ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคีส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริมการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง ก่อให้เกิดสังคม
-คุณธรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึงปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีจิตบริการ หมายถึง เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ให้บริการ และช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และกระตือรือร้นต่อการ
-ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการประสานสามัคคี หมายถึง เคารพผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

LAST_UPDATED2
 
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 03:52

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

ที่

ชื่อ - สกุล

พ.ศ.

นายประพันธ์  คำจ้อย

๒๕๔๗ - ๒๕๕๓

นายหาญ   งามเจริญ

๒๕๕๓ – ๒๕๖๐

นายประพันธ์  คำจ้อย

๒๕๖๐ - ปัจจุบัน

LAST_UPDATED2
 


ผอ.พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.เชียงราย


นายประจญ  ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ผอ.พศจ.ชร.

นายโสไกร ใจหมั้น
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้39
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้90
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้129
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว609
mod_vvisit_counterเดือนนี้561
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2477
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด304998

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.140
,
Now is: 2020-07-07 09:20

เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย


พระรัตนมุนี
เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
วัดพระแก้ว พระอารามหลวง
อ.เมืองฯ จ.เชียงราย

เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)


พระสิริวัฒโนดม
เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)
วัดป่าบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สถานีวิทยุ 99.50

mahatera

http://mahathera.onab.go.th/