พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 03:56

จำนวนวัดในจังหวัดเชียงราย

วัดมีพระสงฆ์ จำนวน 1,282 วัด

วัดตามทะเบียน จำนวน 1,011 วัด
มหานิกาย 979 วัด

ธรรมยุต 31 วัด

จีนนิกาย 1 วัด

อนัมนิกาย - วัด


ที่พักสงฆ์ จำนวน 196 วัด

มหานิกาย 148 วัด

ธรรมยุต 48 วัด

จีนนิกาย - วัด

อนัมนิกาย - วัด


พระอารามหลวง จำนวน 3 วัด

มหานิกาย 3 วัด

ธรรมยุต - วัด


วัดราษฎร์ จำนวน 1,008 วัด

มหานิกาย 976 วัด

ธรรมยุต 31 วัด

จีนนิกาย 1 วัด

อนัมนิกาย - วัด

วัดพัฒนาตัวอย่าง                        15       วัด

วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น                  13       วัด

วัดอุทยานการศึกษา                       2       วัด

สวนสมุนไพรในวัด                         3       วัด

วัดร้าง                                    142      วัด

ผู้เช่าที่ดินวัดร้าง                         108     วัด

 

จำนวนวัดที่ถูกต้องตามทะเบียนวัด

ที่

อำเภอ

จำนวนวัดตามทะเบียน พ.ศ.2558

รวม

วัด

สำนักสงฆ์

1

เมืองเชียงราย

117

41

158

2

เวียงชัย

32

17

49

3

เวียงเชียงรุ้ง

22

9

31

4

พาน

103

38

141

5

แม่ลาว

34

8

42

6

แม่สรวย

24

19

43

7

เวียงป่าเป้า

42

7

49

8

ป่าแดด

16

11

27

9

แม่สาย

49

13

62

10

แม่จัน

65

30

95

11

เชียงแสน

44

18

62

12

ดอยหลวง

10

13

23

13

เชียงของ

39

19

58

14

เวียงแก่น

7

11

18

15

เทิง

56

32

88

16

พญาเม็งราย

16

17

33

17

ขุนตาล

25

3

28

18

แม่ฟ้าหลวง

1

3

4

รวม

702

309

1,011

LAST_UPDATED2