ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย 

 

นางเกลียวพรรณ์   ขำโนนงิ้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

 

นางสาวหน่อแก้ว   อุตโน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นายณัฐรุจิ์   คำคุณเมือง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและกิจการคณะสงฆ์

 

นายจักรพงษ์   อุทิศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวกฤติยา   พลรักษา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวธนัญชนก   วงค์ใส
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอรนงค์   จงไกรจักร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายเกรียงไกร  ใหม่คำหล้า
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวสุภาพร  อิ่นแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
นางสาวรัชนีพร   เตชะ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายปกรณ์   พันสุภะ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายหฤทัย  อินทร์อุไร       นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นายณฐนนท   ศิริสาคร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายประสงค์   คำปาละ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุพรรณ  ตั้งสกุลเสริมศรี
เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน
นางสาวศิริพร  มีส่อง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอำนวยสิน   ตุงคบุรี
พนักงานขับรถ
นายวีระเดช   กาบแก้ว   
พนักงานขับรถ
นางสาวสุภาพร   คำไพโรจน์
พนักงานทำความสะอาด


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,115