ทำเนียบบุคลากร

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย 

 


ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
 

 

นายโสไกร  ใจหมั้น
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

นายณัฐรุจิ์ คำคุณเมือง

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสาวกฤตยา พลรักษา

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายเกรียงไกร ใหม่คำหล้า

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายจักรพงศ์ อุทิศ

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวธนัญชนก วงค์ใส

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 

นายปกรณ์  พันสุภะ

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นายจตุรภัทร รังษี

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวรัชนีพร เตชะ

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวสุภาพร  อิ่นแก้ว

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

นายหฤทัย อินทร์อุไร

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นายเกริกก้อง เกริกชัยวัน

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

นักวิชาการศาสนา

 

 

นางสาวศิริพร มีส่อง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาวสุพรรณ ตั้งสกุลเสริมศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

นายอำนวยสิน ตุงคบุรี

พนักงานขับรถยนต์

 

 

พนักงานขับรถยนต์

 

นางสาวสุภาพร คำไพโรจน์

พนักงานทำความสะอาด

 

 

พนักงานรักษาความปลอดภัยคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4051