ทำเนียบบุคลากร

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย 

 

นางเกลียวพรรณ์  ขำโนนงิ้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
 

 

นางสาวหน่อแก้ว อุตโน

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

 

นายณัฐรุจิ์ คำคุณเมือง

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสาวกฤตยา พลรักษา

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายเกรียงไกร ใหม่คำหล้า

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายจักรพงศ์ อุทิศ

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวธนัญชนก วงค์ใส

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 

นางสาวอรนงค์  จงไกรจักร

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นายปกรณ์  พันสุภะ

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวรัชนีพร เตชะ

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวสุภาพร  อิ่นแก้ว

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

นายหฤทัย อินทร์อุไร

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นายเกริกก้อง เกริกชัยวัน

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นายณฐนนท  ศิริสาคร

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

นางสาวศิริพร มีส่อง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาวสุพรรณ ตั้งสกุลเสริมศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

นายอำนวยสิน ตุงคบุรี

พนักงานขับรถ

 

 

พนักงานขับรถ

 

นางสาวสุภาพร คำไพโรจน์

พนักงานทำความสะอาด

 

 

พนักงานรักษาความปลอดภัย



คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,755