บุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย 

 

นายโสไกร  ใจหมั้น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

 


นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
นายเกรียงไกร  ใหม่คำหล้า
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นายจักรพงศ์  อุทิศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวกฤตยา  พลรักษา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอรนงค์  จงไกรจักร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวสุภาพร  อิ่นแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวรัชนีพร  เตชะ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายปกรณ์  พันสุภะ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายณฐนนท  ศิริสาคร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายหฤทัย  อินทร์อุไร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายประสงค์  คำปาละ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายชาญวิทย์  ขันทะยศ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวนภัสสรณ์  พิพัฒน์นิธิเดช
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร  มีส่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     
นางสาวสุพรรณ  ตั้งสกุลเสริมศรี
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงาน

 

 


 

 
นางสาวสุภาพร  คำไพโรจน์
พนักงานทำความสะอาด
  นายอำนวยสิน  ตุงคบรี
พนักงานขับรถ

นายอนุพงษ์  ราษโต
พนักงานขับรถ

 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 87,561