ทำเนียบพระสังฆาธิการจังหวัดเชียงราย (มหานิกาย)

 ทำเนียบพระสังฆาธิการจังหวัดเชียงราย (มหานิกาย) 

 

พระรัตนมุนี
เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
 

พระราชสิทธินายก
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

พระพุทธิญาณมุนี
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

 

พระครูขันติพลาธร
เจ้าคณะอำเภอเมือง

พระครูอุปถัมภ์วรการ
เจ้าคณะอำเภอแม่จัน

พระครูอุดมคณาภิรักษ์
เจ้าคณะอำเภอเทิง

 

พระครูรัตนชัยคุณ
เจ้าคณะอำเภอเวียงชัย

 

       

พระครูบวรรัตนธรรม
เจ้าคณะอำเภอเชียงของ

 

พระครูวรกิตติวิมล
เจ้าคณะอำเภอขุนตาล

 

พระครูพิพิธพัฒนโกวิท
เจ้าคณะอำเภอพาน

 

พระครูนิวิฐสีลสังวร
เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า

 

 

พระครูสุนทรปภากร
เจ้าคณะอำเภอแม่ลาว

 

 

พระครูสถิตศีลสุนทร
เจ้าคณะอำเภอเวียงแก่น

 

 

พระครูโกศลกิจานุกิจ
เจ้าคณะอำเภอพญาเม็งราย

 

พระครูวิสิฐวรนารถ
เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 


พระครูพิพิธธรรมสาทร
เจ้าคณะอำเภอป่าแดด

 

พระครูวิสาลบุญสถิต
เจ้าคณะอำเภอดอยหลวง

พระมหาสุบรรณ  มหาคมฺภีโร
เจ้าคณะอำเภอแม่สรวย


พระครูศรีพัฒนกิตติ์
เจ้าคณะอำเภอแม่ฟ้าหลวง

 

พระครูพิศาลธรรมาทร
เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน

พระครูวิสุทธิธรรมภาณ
เจ้าคณะอำเภอแม่สาย


 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,761